Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/513
Nhan đề: Kế toán đại cương
Tác giả: Khôi, Trần Thị Kim
Từ khoá: Kế toán
Tài chánh
Kinh doanh
Năm xuất bản: 11-May-2009
Tóm tắt: Gồm 9 chương: Những vấn đề chung của kế toán. bảng cân đối kế toán, bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; tài khoản và kế toán kép; tính giá các đối tượng kế toán, kế toán một số quá trình kinh doanh chủ yếu; kiểm tra số liệu kế toán; chứng tư kiểm kê; số kế toán, các hình thức kế toán, tổ chức công tác kế toán và tổ chức kiểm tra kế toán.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/513
Appears in Collections:Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ke Toan Dai Cuong.pdf497,81 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.