Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/514
Nhan đề: Kinh tế vĩ mô
Tác giả: Khiêm, Nguyễn Tri
Từ khoá: Kinh tế vĩ mô
Năm xuất bản: 11-May-2009
Tóm tắt: Gồm 7 chương giới thiệu tổng quan về kinh tế vĩ mô; đo lường sản lượng và giá cả; tổng cầu và xác định sản lượng quốc gia; chính sách tiền tệ, năng suất-tiền lương- nhân dụng và thất nghiệp; lạm phát,; lý thuyết kinh tế vĩ mô về nền kinh tế mở
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/514
Appears in Collections:Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kinh Te Vi Mo.pdf906,46 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.