Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/515
Nhan đề: Thống kê ứng dụng
Tác giả: Tuấn, Hạng Minh
Từ khoá: Thống kê kinh tế
ứng dụng
Năm xuất bản: 19-May-2009
Tóm tắt: Gồm 9 chương, trình bày khái quát về thống kê, các quá trình nghiên cứu thống kê (thu thập thông tin, tổng hợp thông tin và đưa ra các kết luận)
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/515
Appears in Collections:Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thong ke ung dung.pdf923,9 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.