Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/518
Nhan đề: Marketing căn bản
Tác giả: Toàn, Cao Minh
Từ khoá: Marketing
Thị trường
Hoạt động marketing
Năm xuất bản: 11-Feb-2009
Tóm tắt: Giáo trình nêu lên 7 chương trong hoạt động Marketing là Nhập môn marketing, Nghiên cứu thị trường, Chiến lược sản phẩm, Chiến lược giá, Chiến lược phân phối, Chiến lược khuyến thị, Quản trị hoạt động Marketing. Trong đó đi sâu trình bày nội dung 3 chương Nhập môn marketing,Chiến lược khuyến thị và Quản trị hoạt động Marketing về định nghĩa, yêu cầu, chức năng,...
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/518
Appears in Collections:Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marketing Can Ban - Cao Minh Toan.pdf708,38 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.