Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/519
Nhan đề: Luật doanh nghiệp
Tác giả: Hạnh, Lưu Thị Bích
Từ khoá: Luật
Doanh nghiệp
Luật doanh nghiệp
Năm xuất bản: 11-Feb-2009
Tóm tắt: Nội dung Luật doanh nghiệp chia làm bốn chương, gồm đại cương về luật, doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã và các loại hình doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp. Mỗi chương trình bày về các khái niệm, quy định, quy tắc,...trong lĩnh vực hoạt động doanh nghiệp.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/519
Appears in Collections:Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luat Doanh Nghiep - Luu Thi Bich Hanh2.pdf517,67 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.