Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/542
Nhan đề: Môi trường và con người
Tác giả: Tâm, Trần Minh
Từ khoá: Môi trường
Con người
Sinh thái học
Bảo vệ môi trường
Nhân tố ảnh hưởng
Năm xuất bản: 11-Feb-2009
Tóm tắt: Mở đầu về môn học (đối tượng, chức năng, thách thức,...), Các nguyên lý cơ bản của sinh thái học và khoa học môi trường (sinh vật và môi trường, quần thể, hệ sinh thái,...), Dân số và sự phát triển của dân số - các khái niệm và thông số cơ bản của dân số học, Nhu cầu và các hoạt động thỏa mãn nhu cầu của con người (lương thực, văn hóa,...), Khai thác tài nguyên thiên nhiên và ô nhiễm môi trường, Phương hướng và các chương trình hành động bảo vệ môi trường là 6 nội dung chính mà giáo trình trình bày.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/542
Appears in Collections:Khoa Kỹ thuật - Công nghệ - Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Moi Truong va Con Nguoi-Tran Minh Tam.pdf1,36 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.