Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/552
Nhan đề: Locgic học biện chứng: Tài liệu giảng dạy
Tác giả: Thắng, Võ Văn
Từ khoá: Logic học
Tài liệu giảng dạy
Tóm tắt: Gồm 4 chương. Chương 1: Đối tượng và ý nghĩa của logic học biện chứng. Chương 2: Những hình thức và quy luật cơ bản của tư duy biện chứng; Chương 3: Các nguyên tắc cơ bản của logic học biện chứng; Chương 4:Các phương pháp nhận thức của logic học biện chứng.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/552
Appears in Collections:Khoa Lý luận Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vo Van Thang.pdf1,72 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.