Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/574
Nhan đề: Kỹ thuật trồng cây đa niên
Tác giả: Triều, Nguyễn Thanh
Từ khoá: Kỹ thuật trồng
Cây đa niên
Năm xuất bản: 13-Feb-2009
Tóm tắt: Tài liệu gồm 11 chương và một chương mở đầu. Trình bày về giá trị, tình hình sản xuất, các thuận lợi,... của cây ăn trái (chương mở đầu); cách thiết kế vườn; vườn ươm; phương pháp nhân giống ở những chương tiếp theo. Đặc biệt từ chương 4 đến chương 11, sách giới thiệu về giá trị, đặc tính, kỹ thuật trồng,...một số loại cây đa niên như xoài, cam quýt, nhãn,...
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/574
Appears in Collections:Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên Thiên nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KyThuatTrongCayDaNien.pdf941,83 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.