Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/576
Nhan đề: Khảo nghiệm tính thích nghi của 6 giống bắp lai trong vụ Thu - Đông ở huyện Tân Châu, tỉnh An Giang
Tác giả: Sơn, Trần Thanh
Từ khoá: Bắp lai
Chọn giống
Cây lương thực
An giang
Năm xuất bản: 4-Aug-2009
Tóm tắt: Nghiên cứu chọn giống bắp lai có thời gian sinh trưởng ngắn, năng suất cao, thích hợp với điều kiện sản xuất vụ Thu Đông ở huyện Tân Châu nhằm phục vụ việc xây dựng cơ cấu luân canh hoa màu với lúa và tăng hiệu quả kinh tế cho nông dân trồng bắp lai.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/576
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ,Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThanhSon.pdf1,06 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.