Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/5846
Nhan đề: Gieo vần thơ Việt
Nhan đề khác: Tự điển tìm vần thơ
Tác giả: Nghị, Nguyễn Xuân
Từ khoá: Văn học Việt Nam
Thi ca
Thơ
Năm xuất bản: 1973
Tóm tắt: Bỉnh bút của Thi-sĩ Thái-can; Khảo luận về vần; Nguyên tắc gieo vần thơ Việt; Vần chính; Vần thông; Qui tắc căn bản gieo vần; Cách tìm vần; Bảng tìm vần; Bảng tìm vần; 17 mục tìm vần; Phần tìm vần bằng; Tiếng đôi thuộc vần bằng; Thi-liệu; Phần tìm vần trắc; ...; .
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/5846
Appears in Collections:Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gieo van tho viet.pdf17,16 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.