Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/5861
Nhan đề: Kết hợp hiệu quả một số phương pháp giảng dạy vào việc giảng dạy ngành Việt Nam học
Tác giả: Tú, Lâm Thị Mai Sương
Từ khoá: Phương pháp giảng dạy
Việt Nam học
Đại học An Giang
Năm xuất bản: 2016
Mô tả: Kỷ yếu hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên khoa Văn hóa Nghệ thuật trường Đại học An Giang năm 2015 – 2016
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/5861
Appears in Collections:Kỷ yếu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3. Ket hop hieu qua mot so PPGD vao viec GD nganh VNH.pdf1,77 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.