Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/5862
Nhan đề: Đề xuất kinh nghiệm tự học cho sinh viên ngành Việt Nam học
Tác giả: Thư , Đặng Đăng
Từ khoá: Tự học
Việt Nam học
Đại học An Giang
Năm xuất bản: 2016
Mô tả: Kỷ yếu hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên khoa Văn hóa Nghệ thuật trường Đại học An Giang năm 2015 – 2016
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/5862
Appears in Collections:Kỷ yếu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4.De xuat kinh nghiem tu hoc cho SV nganh VNH.pdf1,77 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.