Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/5865
Nhan đề: Một số phương pháp giảng dạy tiên tiến và ứng dụng vào giảng dạy ngành Việt Nam học
Tác giả: Anh, Lâm Nguyễn Trâm
Từ khoá: Phương pháp dạy học
Việt Nam học
Đại học An Giang
Năm xuất bản: 2016
Mô tả: Kỷ yếu hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên khoa Văn hóa Nghệ thuật trường Đại học An Giang năm 2015 – 2016
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/5865
Appears in Collections:Kỷ yếu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7. Mot so PPGD tien tien va UD vao GD nganh VNH.pdf1,76 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.