Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/5867
Nhan đề: Việc đưa mỹ thuật ứng dụng vào cuộc sống nói chung và ngành sư phạm mỹ thuật nói riêng
Tác giả: Hòa, Lăng Bảo
Từ khoá: Ứng dụng mỹ thuật
Sư phạm mỹ thuật
Đại học An Giang
Năm xuất bản: 2016
Mô tả: Kỷ yếu hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên khoa Văn hóa Nghệ thuật trường Đại học An Giang năm 2015 – 2016
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/5867
Appears in Collections:Kỷ yếuItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.