Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/5870
Nhan đề: Tự học và vai trò của giảng viên trong việc rèn luyện tự học của sinh viên ngành âm nhạc
Tác giả: Hạnh, Trương Thị Kim
Từ khoá: Tự học
Sinh viên
Sư phạm âm nhạc
Đại học An Giang
Năm xuất bản: 2016
Mô tả: Kỷ yếu hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên khoa Văn hóa Nghệ thuật trường Đại học An Giang năm 2015 – 2016
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/5870
Appears in Collections:Kỷ yếuItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.