Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/5873
Nhan đề: Thực trạng, giải pháp nghiên cứu khoa học của sinh viên mỹ thuật trường Đại học An Giang hiện nay
Tác giả: Mai, Thái Thị Phương
Từ khoá: Nghiên cứu khoa học
Sinh viên
Sư phạm mỹ thuật
Đại học An Giang
Năm xuất bản: 2016
Mô tả: Kỷ yếu hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên khoa Văn hóa Nghệ thuật trường Đại học An Giang năm 2015 – 2016
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/5873
Appears in Collections:Kỷ yếu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15. Thuc trang GP NCKH cua SV my thuat trương DHAG hien nay.pdf1,78 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.