Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/5875
Nhan đề: Sự cần thiết của tin học ứng dụng trong ngành sư phạm mỹ thuật
Tác giả: Ngân, Nguyễn Thị Kim
Từ khoá: Tin học ứng dụng
Sư phạm mỹ thuật
Đại học An Giang
Năm xuất bản: 2016
Mô tả: Kỷ yếu hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên khoa Văn hóa Nghệ thuật trường Đại học An Giang năm 2015 – 2016
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/5875
Appears in Collections:Kỷ yếu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17. Su can thiet cua tin hoc ung dung trong nganh SPMT.pdf1,78 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.