Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/5876
Nhan đề: Nhân thức về vai trò của việc “Học đi đôi với hành” đối với sinh viên ngành Việt Nam học (chuyên ngành hướng dẫn viên du lịch)
Tác giả: Phương, Trịnh Thị Tố
Từ khoá: Phương pháp học tập
Sinh viên
Việt Nam học
Đại học An Giang
Năm xuất bản: 2016
Mô tả: Kỷ yếu hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên khoa Văn hóa Nghệ thuật trường Đại học An Giang năm 2015 – 2016”
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/5876
Appears in Collections:Kỷ yếuItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.