Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/5877
Nhan đề: Đào tạo theo yêu cầu xã hội với định hướng chân – thiện – mỹ, động thái thiết yếu cho giáo dục và đào tạo âm nhạc
Tác giả: Khoa, Nguyễn Đăng
Từ khoá: Giáo dục âm nhạc
Đào tạo âm nhạc
Năm xuất bản: 2016
Mô tả: Kỷ yếu hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên khoa Văn hóa Nghệ thuật trường Đại học An Giang năm 2015 – 2016
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/5877
Appears in Collections:Kỷ yếuItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.