Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/5878
Nhan đề: Tư duy hệ thống một hướng tiếp cận cần thiết trong việc lựa chọn phương pháp học tập và làm việc cho sinh viên
Tác giả: Thuy, Mai Thị Minh
Từ khoá: Tư duy hệ thống
Phương pháp học tập
Sinh viên
Đại học An Giang
Năm xuất bản: 2016
Mô tả: Kỷ yếu hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên khoa Văn hóa Nghệ thuật trường Đại học An Giang năm 2015 – 2016”
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/5878
Appears in Collections:Kỷ yếuItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.