Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/5885
Nhan đề: Tổng quan tình hình và kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực phát triển nông thôn : Điển hình ở Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông thôn
Tác giả: Trí, Nguyễn Hữu
Từ khoá: Phát triển nông thôn
Đại học An Giang
Năm xuất bản: 2011
Mô tả: Kỷ yếu hội thảo “Nhu cầu phát triển nguồn nhân lực ngành Phát triển nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long” trường Đại học An Giang
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/5885
Appears in Collections:Kỷ yếu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5. Tong quan TH va KQNC trong linh vuc PTNT.pdf142,21 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.