Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/590
Nhan đề: Mỹ học đại cương
Tác giả: Ngọc, Phùng Hoài
Jesse, Bander
Từ khoá: Mỹ học
đại cương
Năm xuất bản: 12-Feb-2009
Tóm tắt: Giáo trình gồm 3 phần, phần thứ nhất trình bày về khách thể thẩm mĩ gồm khái niệm, phân loại,...về cái đẹp, cái bi, cái hài,...Phần thứ hai là chủ thể thẩm mĩ giới thiệu các tính chất, lí tưởng,...về thẩm mĩ. Phần cuối cùng trình bày về giáo dục thẩm mĩ - những căn bệnh trong đời sống thẩm mĩ và giáo dục về cái đẹp.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/590
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MyHocDaiCuong-PhungHoaiNgoc(2).pdf439,87 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.