Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/5943
Nhan đề: Vai trò của phụ nữ trong các hoạt động sinh kế trong mùa lũ – nghiên cứu điển hình ở xã Vĩnh Hậu, huyện An Phú, tỉnh An Giang
Tác giả: Thông, Trần Anh
Phong, Lê Thanh
Từ khoá: Phụ nữ
Sinh kế
An Giang
Năm xuất bản: 2012
Mô tả: “Kỷ yếu Hội thảo phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/5943
Appears in Collections:Kỷ yếuItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.