Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/5947
Nhan đề: Phẩm chất đạo đức của người phụ nữ Việt Nam thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
Tác giả: Thảo, Nguyễn Trần Phương
Từ khoá: Phẩm chất đạo đức
Phụ nữ Việt Nam
Năm xuất bản: 2012
Mô tả: “Kỷ yếu Hội thảo phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/5947
Appears in Collections:Kỷ yếu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13. Pham chat dao duc phu nu VN thoi ky CNH-HDH va hoi nhap Quoc te.pdf3,42 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.