Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/5989
Nhan đề: Quốc-Văn Giáo-Khoa thư: Sách tập đọc và tập viết (Lớp đồng ấu)
Tác giả: Kim, Trần Trọng
Ngọc, Nguyễn Văn
Phúc, Đặng Đình
Thận, Đỗ
Năm xuất bản: 1935
Nhà xuất bản: Nha học-Chính Đông-Pháp
Tóm tắt: Tôi đi học; Tập đọc; Tập viết; Yêu mến cha mẹ; Giúp đỡ cha mẹ; Thân-thể người ta; Khuyến học; Đồ dùng của học trò; Tràng học làng tôi; Ăn uống có lễ phép; Đứa trẻ có lễ phép; Những giống vật nuôi trong nhà; Gọi dạ bảo vâng; Người học trò tốt; Người học trò xấu; Đi phải thưa về pahir trình; ... ; .
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/5989
Appears in Collections:Sư phạm Ngữ văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Quoc van giao khoa thu lop dong au.pdf8,86 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.