Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/5990
Nhan đề: Quốc-Văn Giáo-Khoa thư: Sách tập đọc và tập viết (Lớp dự bị)
Tác giả: Kim, Trần Trọng
Ngọc, Nguyễn Văn
Phúc, Đặng Đình
Thận, Đỗ
Năm xuất bản: 1935
Nhà xuất bản: Nha học-Chính Đông-Pháp
Tóm tắt: Tràng học vui; Ngày giờ đi học; Đi học để làm gì?; Lịch-sử nước ta; Khuyến hiếu dễ; Mau tri-khôn; Người ta cần phải làm việc; Dân tộc Việt-Nam; Làng tôi; Chọn bạn mà chơi; Khuân tảng đá; Nội-thuộc nước Tàu; Ông tôi; Bà ru cháu; Cây sen; Chuyện hai chị em bà Trưng; ... ; .
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/5990
Appears in Collections:Sư phạm Ngữ văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Quoc van giao khoa thu lop du bi.pdf20,6 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.