Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/5994
Nhan đề: Quốc-Văn Giáo-Khoa thư (Lớp sơ đẳng)
Tác giả: Kim, Trần Trọng
Phúc, Đặng Đình
Thận, Đỗ
Từ khoá: Quốc văn
Tiếng việt
Năm xuất bản: 1993
Tóm tắt: Đi học phải đúng giờ; Ai ơi chớ vội khoe mình; Lòng thảo hiếm có; Lòng kính yêu chị; Lời khuyên con; Anh nói khoác; Cái lưỡi; Thương người như thể thương thân; Người pháp (1) ở Đông dương; Con hồ (chồn) và con gà trống; Người say rượu; Người nghiện (2) thuốc phiện; Công việc nhà nòng quanh năm; ... ; .
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/5994
Appears in Collections:Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Quoc van giao khoa thu lop so dang.pdf17,24 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.