Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/5998
Nhan đề: Lương Ngọc Quyến và cuộc khởi nghĩa ở Thái-nguyên 1917
Tác giả: Nhất, Đào Trinh
Từ khoá: Cuộc khởi nghĩa Thái-nguyên 1917
Việt Nam
Chí-sĩ
Năm xuất bản: 15-Jun-1957
Nhà xuất bản: Tân Việt
Tóm tắt: Người học sinh Đông-du thứ nhất; Thực-nghiệm binh-học trên trận-địa nước Tàu; Cuộc mật hội ở Long Xuyên; Bị bắt ở Hướng-cảng; Một người hiệp-nữ; Thái nguyên khởi nghĩa; Hai bài hịch của cách mạng quân; Anh hùng mạc lộ; Ba thiên văn-chương tuyệt mệnh của người anh-hùng.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/5998
Appears in Collections:Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luong ngoc quyen va cuoc khoi nghia thai nguyen 1917.pdf12,04 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.