Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6002
Nhan đề: Biên hòa sử lược toàn biên: Quyển 1 (Trấn-biên cổ-kính)
Tác giả: Lựu, Lương Văn
Từ khoá: Đồng Nai
Lịch sử
Biên Hòa
Việt Nam
Năm xuất bản: 1971
Nhà xuất bản: Lương Văn Lựu
Tóm tắt: Lược-Sử (qua các thời-đại); Đất Nông-Nại đại phố (Chơn-Lạp) dưới thời Chúa Sải Nguyễn-phước Nguyên; Tiếp-nhận di-dân lập Ấp; Dinh Trấn-biên dưới thời Tây-Sơn; Trấn Biên-Hòa được kinh doanh dưới thời Nguyễn Vương; Tổ chức Hành-Chánh dưới thời Gia Long; Văn-Miếu khoa-cử; Một cuộc đua thuyền trên sông Đồng-Nai dưới thời Minh-Mạng; Quân Pháp tiến chiếm tỉnh Biên Hòa; ... ; .
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6002
Appears in Collections:Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bien hoa su luoc toan bien quyen thu 1.pdf28,75 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.