Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6004
Nhan đề: Cuộc đời cách mạng Cường Để
Tác giả: Lâm, Tùng
Từ khoá: Chính trị
Lịch sử
Nhân vật lịch sử
Nhà hoạt động chính trị
Năm xuất bản: 13-Feb-1957
Nhà xuất bản: Tôn Thất Lễ
Tóm tắt: Thời thiếu niên; Ông Phan-Bội-Châu và Quang-Phục-Hội; Sang Nhật; Sang Xiêm; Tạm đi khỏi Nhật; Bơ vơ giữa Thượng-Hải Hồng-Kông; Bôn tẩu ở tàu và ở Xiêm; Ba tháng tại Nam-Kỳ; Mắc nạn ở Hồng-Kông; Tám tháng tại Âu-Châu; ... ; .
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6004
Appears in Collections:Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cuoc doi cach mang cuong de.pdf16,9 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.