Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6011
Nhan đề: Những thuận lợi và khó khăn đối với nữ cán bộ trung tâm nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn
Tác giả: Thủy, Phan Thái Bích
Từ khoá: Phụ nữ
Nghiên cứu khoa học
Năm xuất bản: 2011
Mô tả: Tham luận – Hội thảo “Phụ nữ Đại học An Giang với hoạt động nghiên cứu khoa học – Thực trạng và giải pháp/ 2011, tr. 27 - 29
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6011
Appears in Collections:Kỷ yếu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6. Nhung thuan loi va kho khan doi voi nu can bo cua TTNCKH XH&NV.pdf3,66 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.