Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6015
Nhan đề: Hà Nội những Kinh thành có trước Hà Nội: Thành Cổ Loa, Thành Thiên Lâu, Thành Long Biên (Quyển nhất)
Tác giả: Lục, Nguyễn Quang
Từ khoá: Lịch sử Việt Nam
Hà Nội
Thành Cổ Loa
Thành Thiên Lâu
Thành Long Biên
Năm xuất bản: 28-May-1953
Nhà xuất bản: Gió Việt
Tóm tắt: Nội dung sách trình bày về: Định nghĩa Hà Nội; Thành Cổ Loa; Thành Liên Lâu; Thành Long Biên.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6015
Appears in Collections:Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ha noi.pdf25,83 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.