Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6019
Nhan đề: Hoàng Hoa Thám (Bài học xương máu của 25 năm đấu tranh)
Tác giả: Quang, Văn
Từ khoá: Hoàng Hoa Thám
Nhà chính trị
Đề Thám
Trương Văn Thám
Năm xuất bản: 1957
Nhà xuất bản: Sống Mới
Tóm tắt: Song với sự sưu tầm và nhận xét theo một quan niệm mới, quyển sách này ra đời, tác giả đã thành công trên hai điểm thiết thực sau đây: 1. Về phần lịch sử, cho chúng ta được biết khá nhiều về tài liệu xác thực, 2. Về phần học tập, đã đem lại cho chúng ta, một phần nào về những ý nghĩa và tính quan trọng, nói chung là những bài học xương máu trong cuộc chiến đấu trường kỳ ròng rã 25 năm của người anh hùng dân tộc ấy.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6019
Appears in Collections:Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hoang hoa tham.pdf10,59 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.