Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6022
Nhan đề: Võ Trường Toản
Nhan đề khác: “Gia định tam gia” Trịnh Hoài Đức, Lê Quang Định, Ngô Nhân Tịnh
Tác giả: Thọ, Nam Xuân
Từ khoá: Nhân vật lịch sử
Võ Trường Toản
Năm xuất bản: 25-Aug-1957
Nhà xuất bản: Tân Việt
Tóm tắt: Nội dung sách giới thiệu về Võ Trường Toản cũng như khái quát về Gia định tam gia gồm: Trịnh Hoài Đức, Lê Quang Định, Ngô Nhân Tịnh.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6022
Appears in Collections:Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vo truong toan.pdf6,53 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.