Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/604
Nhan đề: English for Chemistry. Use for the students of chemistry in the Education Faculty of AGU.
Tác giả: Tiến, Huỳnh Thanh
Từ khoá: Tiếng anh
Hoá học
Năm xuất bản: 4-Jun-2009
Tóm tắt: Giáo trình gồm các từ vựng, thuật ngữ cơ bản về Hóa học thông qua những bài kiểm tra đọc hiểu, được chia thành 5 phần. Phần 1: Hóa học đại cương: Phần 2: Hóa học vô cơ; Phần 3: Hóa học hữu cơ; Phần 4: Hóa học phân tích: Phần 5: Bài đọc thêm.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/604
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Huynh Thanh Tien 01.07.pdf5,46 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.