Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6056
Nhan đề: Trần hưng đạo
Tác giả: Trâm, Hoàng Thúc
Từ khoá: Việt Nam
Tiểu sử
Lịch sử
Tướng
Năm xuất bản: 11-Sep-1950
Nhà xuất bản: Vĩnh Bảo
Tóm tắt: Gia-thế và cá-tính Trần Quốc-Tuấn; Lực-lượng và tinh-thần quân đội dưới quyền Trần Quốc-Tuấn; Xã-hội và sinh-hoạt dân-chúng trước khi kháng Nguyên; Lai-lịch và lực-lượng Mông-cổ; Mông-cổ gân hấn; Cuộc chiến thắng Mông-cổ lần thứ nhất; Cuộc chiến thắng Mông-cổ lần thứ hai; Cuộc chiến thắng Mông-cổ lần thứ ba; Từ bài Hịch tướng sĩ đến sách Vạn-kiếp tông bi truyền; Nhắc lại những kinh-nghiệm đã chiến thắng Mông-cổ.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6056
Appears in Collections:Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran hung dao.pdf11,04 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.