Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6057
Nhan đề: Tôn thọ tường (1825-1877):Tây phù nhật ký
Tác giả: Thế, Nguyễn Bá
Từ khoá: Nghiên cứu văn học
Tôn thọ tường
Tôn
Thọ Tường
Năm xuất bản: 30-Aug-1957
Nhà xuất bản: Tân Việt
Tóm tắt: Một trang gia-phả họ Tôn-thọ; Cậu Ba Tường; Đốc-phủ Ba Tường; Thi sĩ Ba-Tường.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6057
Appears in Collections:Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ton tho tuong.pdf11,57 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.