Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6120
Nhan đề: Việt-nam ngoại-giao sử cận đại
Tác giả: Trình, Ưng
Từ khoá: Thời cận đại
Việt Nam
Năm xuất bản: 1970
Nhà xuất bản: Văn Đàn
Tóm tắt: Nguyễn-phúc-thị; Việt nam (Triều Gia-Long); Bế-môn tự đại (Triều Minh-Mạng); Giao thiệp bằng súng (Triều Thiệu-Trị); Đông Tây quan-niệm khác nhau; Việt Pháp chiến tranh; Đông tam tỉnh; Điện thái-hòa; Tây tam-tỉnh; Bắc kỳ; ...; .
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6120
Appears in Collections:Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Viet nam ngoai giao su can dai.pdf17,01 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.