Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6126
Nhan đề: Vi nhân giống cây oải hương (Lavandula angustifolia)
Tác giả: Vinh, Đỗ Tiến
Hoa, Mai Thị Phương
Ngọc, Lê Bảo
Minh, Trần Văn
Từ khoá: Lavandula angustifolia
Tạo chồi
Khử trùng
Cấy mô
Vi nhân giống
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: Quyển 11 (3), 42 – 49
Tóm tắt: Oải hương được sử dụng rộng rãi trong y học. Tinh dầu oải hương có tác dụng an thần, chống co thắt, ngăn suy hô hấp. Oải hương cần được bảo tồn và nghiên cứu sâu sắc về công nghệ sinh học trong sản xuất tinh dầu. Hạt Oải hương được khử trùng ở nồng độ javel 75% trong 10 phút. Môi trường khoáng thích hợp để mẫu cây sinh trưởng phát triển tốt là WPM. Môi trường WPM có bổ sung BA (0,1 mg/L), sucrose (30 g/L) là thích hợp cho quá trình tạo chồi.
Mô tả: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang, Quyển 11 (3), 42 – 49
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6126
Appears in Collections:Tạp chí khoa học năm 2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05 - Do Tien Vinh_0.pdf740,41 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.