Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6179
Nhan đề: Bài soạn hướng dẫn: trẻ mẫu giáo học thể dục
Tác giả: Tiến, Trần Tân
Tuyến, Bùi Kim
Từ khoá: Giáo dục mầm non
Giáo dục thể chất
Giáo dục trẻ em
Tuổi mầm non
Mẫu giáo
Năm xuất bản: 1997
Nhà xuất bản: Hà Nội
Tóm tắt: Nội dung tài liệu gồm 3 phần: Phần 1. Bài soạn cho mẫu giáo bé gồm 14 bài; Phần 2. Bài soạn cho mẫu giáo nhỡ gồm 20 bài; Phần 3. Bài soạn cho mẫu giáo lớn gồm 13 bài và 3 bài hướng dẫn tổ chức ngày hội, ngày lễ.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6179
Appears in Collections:Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BGHD tre mau giao hoc the duc.pdf112,34 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.