Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6258
Nhan đề: Nghiên cứu ảnh hưởng của đèn led và bioreactor chìm ngập cách quãng đến sinh trưởng quang tự dưỡng cây trồng (Paulownia fortune) in vitro
Tác giả: Hùng, Nguyễn Đức Minh
Tuyến, , Đỗ Thị
Minh, Trần Văn
Từ khoá: Bình phản ứng sinh học
Cây cấy mô
Đốt thân
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Cây hông không phát triển được trên môi trường không đường với mặc định thấp nhất của hệ thống là sục khí 1 phút 1 lần/giờ. Cây phát triển chậm và lá bị vàng do không đủ CO2 cho quang hợp. Khi có bổ sung khí CO2 với tỷ lệ 10% lượng khí thổi vào hệ thống TIS
Mô tả: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang, Quyển 12 (4), 28 – 35
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6258
Appears in Collections:Tạp chí khoa học năm 2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
04 - Tran Van Minh.pdf703,12 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.