Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6275
Nhan đề: Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về xây dựng nông thôn mới và vai trò tham gia của người dân - Bài học rút ra cho Việt Nam
Tác giả: Phú, Phạm Xuân
Từ khoá: Kinh nghiệm
Trên thế giới
Xây dựng
Nông thôn mới
Vai trò
Bài học rút ra
Việt Nam
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Hội thảo " Tăng cường sự tham gia của người dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở An Giang"
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6275
Appears in Collections:Hội thảoItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.