Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6310
Nhan đề: Một số giải pháp cho đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực bất động sản Việt Nam
Tác giả: Hội, Lê Quốc
Hùng, Phạm Văn
Xuyên, Hoàng Thị
Từ khoá: FDI
Bất động sản
Việt Nam
Năm xuất bản: 25-Apr-2015
Tùng thư/Số báo cáo: Kinh tế và phát triển;Volume 215, page 2-9.
Tóm tắt: Bài viết này đánh giá những đóng góp tích cực và những tồn tại tiêu cực của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong lĩnh vực bất động sản ở Việt Nam. Kết quả cho thấy FDI vào lĩnh vực bất động sản thời gian qua đã có những đóng góp nhất định như thúc đẩy sự phát triển thị trường bất động sản, đóng góp tích cực như phát triển cơ sở hạ tầng, bổ sung vốn, giải quyết vấn đề công ăn việc làm cho người lao động, đóng góp vào tăng nguồn thu cho ngân sách, giải quyết khó khăn về cung bất động sản có chất lượng cao cho người dân… Tuy nhiên, FDI trong lĩnh vực bất động sản cũng còn có những tồn tại nhất định và gây bất ổn kinh tế vĩ mô. Bài viết cũng đề xuất giải pháp thu hút và quản lý FDI vào lĩnh vực bất động sản thời gian tới
Định danh: http://www.cantholib.org.vn/Database/Content/3222.pdf
http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6310
Appears in Collections:Economic developmentItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.