Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6360
Nhan đề: Phương pháp nghiên cứu khoa học & đo lường thể dục thể thao
Tác giả: Thức, Đào Chánh
Từ khoá: Thể thao
Đo lường học
Giáo dục thể chất
Sports
Measurement
Physical education and training
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Trình bày: khoa học và nghiên cứu khoa học; phương pháp nghiên cứu khoa học thể thao; đề tài và các giai đoạn nghiên cứu cơ bản; cơ sở lý thuyết của đo lường thể thao; xử lý kết quả trong đo lường thể thao; cơ sở lý luận của test và phương pháp đánh giá
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6360
Appears in Collections:GT - Bộ môn Giáo dục Thể chất

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dao Chanh Thuc.pdf3,08 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.