Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6387
Nhan đề: Đánh giá tính thích nghi của con lai F1 giữa bò cái vàng với giống Red Angus và Red Brahman nuôi ở nông hộ tại tỉnh An Giang
Tác giả: Trung, Nguyễn Bá
Từ khoá: Bò (Động vật)
Gia súc (Tập tính)
Chăn nuôi
Cows
Cattle (Behavior)
Livestock
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Nghiên cứu hoạt động của bê trong 24 giờ (ăn, uống, ngủ, nghỉ, nhai lại, đi phân...), theo dõi chỉ số sinh lý (nhịp tim, nhiệt thở, thân nhiệt), ghi nhận chỉ số nhiệt ẩm THI cảu môi trường chuồng trại, xác định sinh trưởng tuyệt đối của bê F1 trong 6 tháng tuổi
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6387
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ,Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Ba Trung.pdfLiên hệ với tác giả để xem toàn văn1,18 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.