Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6391
Nhan đề: Ảnh hưởng của các mức tanin trong cây mai dương (Mimosa pigra) lên tỉ lệ tiêu hóa và sự sinh khí mê tan ở dê thịt
Tác giả: Hồng, Nguyễn Thị Thu
Từ khoá: Dê (Thức ăn)
Mai dương (Thực vật)
Thức ăn gia súc
Gia súc (Thức ăn)
Chăn nuôi
Goats (Feeding and feeds)
Mimosa pigra
Cattle (Feeding and feeds)
Livestock
Dê thịt
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Nghiên cứu xác định hàm lượng tanin và thành phần hóa học có trong cây mai dương, xác định mức ăn vào và tỉ lệ tiêu hóa của khẩu phần với các mức tanin của cây mai dương trên dê thịt, nghiên cứu chỉ tiêu sinh lý dịch dạ cỏ và sinh khí mê tan của khẩu phần với các mức tanin của cây mai dương trong điều kiện in viro
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6391
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ,Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Thu Hong.pdf1,32 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.