Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6392
Nhan đề: Khảo sát thành phần dinh dưỡng trong thức ăn của dê thịt ở An Giang
Tác giả: Trường, Nguyễn Bình
Từ khoá: Dê (Thức ăn)
Gia súc (Thức ăn)
Chăn nuôi
Goats (Feeding and feeds)
Cattle (Feeding and feeds)
Livestock
Dê thịt
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Nghiên cứu khảo sát tình hình nuôi dê tại nông hộ tỉnh An Giang. Từ đó so sánh khả năng tăng trọng của dê thịt trên các nguồn protein bổ sung. Cung cấp những thông tin mới nhất về chăn nuôi dê trên các chỉ tiêu về sinh sản, sinh trưởng, con giống và thức ăn, cải tiến năng suất dê thịt
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6392
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ,Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Binh Truong.pdf1,37 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.