Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6400
Nhan đề: Đặc điểm thi pháp truyện dân gian An Giang
Tác giả: Chinh, Trần Tùng
Từ khoá: Truyện dân gian An Giang
Đặc điểm thi pháp
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Mục đích của đề tài nghiên cứu này là thông qua việc khảo sát và phân loại, tìm hiểu và phát hiện những đặc điểm thi pháp truyện dân gian An Giang như kết cấu cốt truyện, xung đột truyện, nhân vật, thời gian và không gian nghệ thuật,… ở từng thể loại cụ thể.
Mô tả: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang, Quyển 13 (1), 26 – 38
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6400
Appears in Collections:Tạp chí khoa học năm 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
04 - Tran Tung Chinh_0.pdf666,34 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.