Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/654
Nhan đề: Thực trạng giảng dạy môn âm nhạc ở một số trường tiểu học tỉnh An Giang
Tác giả: Lộc, Trần Đình
Từ khoá: Âm nhạc
Tiểu học
Giảng dạy
An giang
Năm xuất bản: 2-Jun-2009
Tóm tắt: Tìm hiểu thực trạng giảng dạy môn âm nhạc theo chương trình và phương pháp dạy học mới ở 15 trường tiểu học thuộc 3 địa bàn có các điều kiện kinh tế xã hội khác nhau thuộc tỉnh An Giang, qua đó cung cấp thêm thông tin để lãnh đạo ngành giáo dục An Giang, trường ĐHAG có thêm cơ sở điều chỉnh, tổ chức tốt hơn nữa việc thực hiện chương trình giáo dục âm nhạc cho thế hệ trẻ trong tỉnh
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/654
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ,Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giang day am nhac.pdf2,23 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.