Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6589
Nhan đề: Các yều tố tác động đến quyết định chọn Trường Đại học của học sinh lớp 12 tại Thành phố Long Xuyên, An Giang
Tác giả: Tâm, Lưu Thị Thái
Sôryaly, Châu
Khon, Chau
Từ khoá: Các nhân tố
Ảnh hưởng
Chọn Trường Đại học
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định và đánh giá mức độ tác động của các yếu tố then chốt đến quyết định chọn trường đại học của 330 học sinh lớp 12 tại các trường phổ thông trung học tại địa bàn thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Mô tả: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang, Quyển 13 (1), 88 – 100
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6589
Appears in Collections:Tạp chí khoa học năm 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
09 - Luu Thai Tam_0.pdf642,22 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.